Hasil Seleksi ONMIPA Tingkat UB 2013

  • 15 Mar 2013

Berita Acara

Seleksi ONMIPA-PT Tingkat Universitas Brawijaya

di Fakultas MIPA-UB Malang

 

 

Pada hari ini Jumat, tanggal 8 Maret 2013 pukul 13.00 - 14.00 WIB telah dilaksanakan Penilaian Hasil Seleksi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Tingkat Universitas Brawijaya dengan hasil sebagai berikut :

 

Bidang : Matematika

1. Peringkat I              : Nur Hamid                                        (105090400111011)

2. Peringkat II             : Helmy Hidayat                                 (91090400008)

3. Peringkat III           : Fira Fitriah                                        (105090400111019)

4. Peringkat IV           : Riyan W.P.                                        (115090401111009)

5. Peringkat V             : Muhammad R.                                  (105090400111043)   

6. Peringkat VI           : Lisa Risfana S.                                  (105090400111022)

7. Peringkat VII          : Rissa Asdiyanti                                 (115090401111010)

 

Bidang : Kimia

1. Peringkat I              : Randhy Dwi Rendrahadi                  (105090201111012)

2. Peringkat II             : David Gunawan                                (115090200111002)

3. Peringkat III           : Irwansyah Putra Pradana                 (115090201111012)   

4. Peringkat IV           : Helda Wika Amini                            (105090200111050)

5. Peringkat V             : Vita Tria Mardila                              (105090200111037)   

6. Peringkat VI           : Lilik Nur Fadilah                              (105090200111040)   

7. Peringkat VII          : Indah Khaeronnisa                            (125061107111010)

 

Bidang : Fisika

1. Peringkat I              : Abdurrouf                                         (08901100080)

2. Peringkat II             : M. Agus Firmansyah                        (0910930010)

3. Peringkat III           : Layli Amaliya                                   (115090301111011)

4. Peringkat IV           : Nurulia Shinta Rahmani                    (115090300111009)

5. Peringkat V             : Mohammad Hasib                             (0910930059)

6. Peringkat VI           : Fina Fitriah                                        (105090300111015)

7. Peringkat VII          : Rizka Rahmatie A.P.                           (105090301111012)   

 

Bidang : Biologi

1. Peringkat I              : S. Fatiyatur R.                                   (0910910070)

2. Peringkat II            : Roudlotul Jannah                              (105090100111003)

3. Peringkat III           : Isna Arofatun Nikmah                      (115090113111008)

4. Peringkat IV           : Vita Agustina                                    (115090100111011)

5. Peringkat V             : Annisa Ulfah Pristya                         (125100500111004)

6. Peringkat VI           : Siti Nurjanah                                     (115130100111001)

7. Peringkat VII          : Nira Meirita W.                                 (115090100111017)

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

Malang, 8  Maret 2013

Koordinator Bidang Matematika,                               Koordinator  Bidang Fisika,

 

 

Drs. Marsudi, MS                                                     Dr. Rer. Nat. Abdurrouf, MSi
NIP. 199610117 198802 1 002                                    NIP. 19720903 199412 1 001

 

Koordinator Bidang Biologi,                                      Koordinator Bidang Kimia,               

 

 

Muhaimin Rifa'I, PhD. Med.Sc                               Darjito, S.Si, MSi
NIP. 19680626 199702 1 001                                    NIP. 19700708 199503 1 001

 

 

Ketua,                                                                         Sekretaris,

 

 

Dr. Agung P.W. Mahendra, MSi                          Dra. Ernani Kusdiantina, MM
NIP. 19651606 1991111 101                                  NIP. 19580812 198301 2 001